Multidesk.be » Forums » ASP » XML bestand uitlezen

 • Pagina
 • 1 van 1
0 gasten lezen dit onderwerp.
^ Onderwerp geschreven door Ezio op zaterdag 14 juni 2014 om 22:04:14.
Ezio's avatar
Multiviteit: 973
Zoals de titel al doet vermoeden wil ik graag een XML bestand uitlezen via Visual Basic. Veel meer dan dat moet er ook niet gebeuren :)

Online vond ik deze code: http://pastebin.com/7bdDbMGv

Ik geraak echter niet verder dan de declaratie van de XMLTextReader:

CODE
 1. Dim document As XmlReader = New XmlTextReader(ComboBox1.Text.ToString())


Intellisense stelt namelijk 'XmlTextReader' niet voor. Wel kan ik kiezen voor XmlReader.

Ik heb 'System.xml' reeds ge´mporteerd. Wat kan er nog misgelopen zijn? :)


I'm a gamer because I don't have a life... I've chosen to have many
^ Reactie #1 geschreven door thekid op zondag 15 juni 2014 om 20:09:58.
thekid's avatar
Multiviteit: 5273
Moderator
Heb je nog toegang tot onze gedeelde workspace? Ik heb anders dat testprojectje upgedate met een pagina die deze xml inleest ;)

Je kan een xml document ook "Typed" inlezen, op volgende manier:
CODE
 1. <?xml version="1.0"?>
 2. <RootNode Title='Example'>
 3.     <IntElement>10</IntElement>
 4.     <Option>Option 1</Option>
 5.     <Option>Option 2</Option>
 6.     <Option>Fifty</Option>
 7. </RootNode>
 8.  


met deze klasse
CODE
 1. Imports System.Xml.Serialization
 2.  
 3. <XmlRoot("RootNode")>
 4. Public Class XmlTestModel
 5.     <XmlAttribute("Title")>
 6.     Public Property Titel As String
 7.     <XmlElement("IntElement")>
 8.     Public Property IntNode As Integer
 9.     <XmlElement("Option")>
 10.     Public Property Options As String()
 11.  
 12.     Public Sub New()
 13.         ' empty constructor
 14.     End Sub
 15. End Class
 16.  


en deze reader
CODE
 1. Imports System.Xml.Serialization
 2. Imports System.IO
 3.  
 4. Public Class XmlBroker(Of T)
 5.  
 6.     Private _fileName As String
 7.     Public Property FileName As String
 8.         Get
 9.             Return _fileName
 10.         End Get
 11.         Set(value As String)
 12.             _fileName = value
 13.         End Set
 14.     End Property
 15.  
 16.     Public Function FromString(xml As String) As T
 17.         Dim serializer As New XmlSerializer(GetType(T))
 18.         Dim content As T
 19.         Try
 20.             Using ms As New MemoryStream
 21.                 Dim bt = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(xml)
 22.                 ms.Write(bt, 0, bt.Length)
 23.  
 24.                 ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin)
 25.                 content = serializer.Deserialize(ms)
 26.             End Using
 27.         Catch ex As Exception
 28.             System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Error reading XML: " & vbCrLf & ex.Message & vbCrLf & ex.ToString)
 29.             Return Nothing
 30.         End Try
 31.         Return content
 32.     End Function
 33.  
 34.     Public Function Read() As T
 35.         Dim serializer As New XmlSerializer(GetType(T))
 36.         Dim content As T
 37.  
 38.         Try
 39.             Using fileStream As New FileStream(Me.FileName, FileMode.Open, FileAccess.Read)
 40.                 content = serializer.Deserialize(fileStream)
 41.             End Using
 42.         Catch ex As Exception
 43.             System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Error reading XML: " & vbCrLf & ex.Message & vbCrLf & ex.ToString)
 44.         End Try
 45.         Return content
 46.     End Function
 47.  
 48.     Public Function Write(content As T) As Boolean
 49.         Dim success As Boolean = True
 50.         Dim serializer As New XmlSerializer(GetType(T))
 51.  
 52.         Try
 53.             Using fileStream As New FileStream(Me.FileName, FileMode.Create, FileAccess.Write)
 54.                 serializer.Serialize(fileStream, content)
 55.                 fileStream.Flush()
 56.             End Using
 57.             success = True
 58.         Catch ex As Exception
 59.             success = False
 60.             System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Error writing XML: " & vbCrLf & ex.Message & vbCrLf & ex.ToString)
 61.         End Try
 62.  
 63.         Return success
 64.     End Function
 65.  
 66.     Public Sub New(fileName As String)
 67.     End Sub
 68. End Class
 69.  


het uiteindelijke inlezen kan dan als volgt:
CODE
 1. Dim broker As New XmlBroker(Of XmlTestModel)(String.Empty)
 2.  
 3.         Dim output = broker.FromString("<?xml version=""1.0""?>" & vbCrLf & _
 4.                           "<RootNode Title='Example'><IntElement>10</IntElement><Option>Option 1</Option><Option>Option 2</Option><Option>Fifty</Option></RootNode>")
 5.  
 6.         Dim lt As New LiteralControl()
 7.         lt.Text = "Titel: " & output.Titel & "<br />IntElement: " & output.IntNode & "<br /><ul>"
 8.         For Each i In output.Options
 9.             lt.Text &= "<li>" & i & "</li>"
 10.         Next
 11.         lt.Text &= "</ul>"
 12.         pnlTarget.Controls.Add(lt)
 13.  
Deze tekst werd het laatst bewerkt voor 9.97 % door thekid op zondag 15 juni 2014 om 20:15:23.
"Human beings make life so interesting. Do you know, that in a universe so full of wonders, they have managed to invent boredom." - Death in Hogfather
^ Reactie #2 geschreven door Ezio op zondag 15 juni 2014 om 20:33:13.
Ezio's avatar
Multiviteit: 973
Enorm bedankt voor de code, maar hij lijkt een heel stuk ingewikkelder dan ik verwacht had :P

Onze leerkracht zei dat we op het examen de opdracht zouden krijgen om bijvoorbeeld een waarde uit een XML bestand te plukken en deze te tonen in een label. De enige aanwijzing die we kregen was XMLTextReader, de rest moesten we zelf uitzoeken.

Ik heb nog toegang tot de workspace, maar hoe kan ik die .sln juist openen? :)

http://i.snag.gy/mYvhL.jpg


I'm a gamer because I don't have a life... I've chosen to have many
^ Reactie #3 geschreven door thekid op zondag 15 juni 2014 om 23:20:14.
thekid's avatar
Multiviteit: 5273
Moderator
Zoals bij alles hangt het er ook vanaf hoe complex de data is die je wenst in te lezen

Hier heb je een vergelijking om bvb wagens in te lezen:
CODE
 1. Imports System.Xml.Serialization
 2. Imports System.IO
 3. Imports System.Xml
 4.  
 5. Module Module1
 6.  
 7.     Function LeesWagenLijst_Serializer() As List(Of Wagen)
 8.         Dim wagens As New List(Of Wagen)
 9.         Dim wagenLijst As WagenLijst
 10.         Dim serializer As New XmlSerializer(GetType(WagenLijst))
 11.  
 12.         Try
 13.             Using fs As New FileStream("./WagenLijst.xml", FileMode.Open, FileAccess.Read)
 14.                 wagenLijst = serializer.Deserialize(fs)
 15.                 If wagenLijst IsNot Nothing And wagenLijst.Wagens IsNot Nothing Then
 16.                     wagens.AddRange(wagenLijst.Wagens)
 17.                 End If
 18.             End Using
 19.         Catch ex As Exception
 20.             Console.WriteLine("Kon wagenlijst niet inlezen!" & vbCrLf & ex.Message & vbCrLf & ex.StackTrace)
 21.         End Try
 22.  
 23.         Return wagens
 24.     End Function
 25.  
 26.     Function LeesWagenLijst() As List(Of Wagen)
 27.         Dim wagens As New List(Of Wagen)
 28.  
 29.         Using fs As New FileStream("./WagenLijst.xml", FileMode.Open, FileAccess.Read)
 30.             Dim document As New XmlTextReader(fs)
 31.  
 32.             While document.Read()
 33.                 Dim nodeType = document.NodeType
 34.  
 35.                 If (nodeType = XmlNodeType.Element) Then
 36.                     If (document.Name.Equals("Wagen", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) Then
 37.                         Dim w As New Wagen()
 38.                         w.ID = Convert.ToInt32(document.GetAttribute("ID"))
 39.                         While document.Read()
 40.                             If (document.NodeType = XmlNodeType.EndElement AndAlso document.Name.Equals("Wagen")) Then
 41.                                 Exit While
 42.                             End If
 43.                             If (document.NodeType = XmlNodeType.Element) Then
 44.                                 Dim name As String = document.Name
 45.                                 Dim value As String = document.ReadInnerXml.ToString()
 46.                                 If (name.Equals("Merk", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) Then
 47.                                     w.Merk = value
 48.                                     Continue While
 49.                                 End If
 50.                                 If (name.Equals("Model", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) Then
 51.                                     w.Model = value
 52.                                     Continue While
 53.                                 End If
 54.                                 If (name.Equals("NrPlaat", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) Then
 55.                                     w.NrPlaat = value
 56.                                     Continue While
 57.                                 End If
 58.                                 If (name.Equals("ChassisNr", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) Then
 59.                                     w.ChassisNr = value
 60.                                     Continue While
 61.                                 End If
 62.                                 If (name.Equals("Current", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) Then
 63.                                     w.Current = value.Equals("true", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) Or value.Equals("1", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
 64.                                     Continue While
 65.                                 End If
 66.                             End If
 67.                         End While
 68.                         wagens.Add(w)
 69.                     End If
 70.                 End If
 71.             End While
 72.         End Using
 73.  
 74.         Return wagens
 75.     End Function
 76.  
 77.     Sub Main()
 78.         Dim wagens As List(Of Wagen) = LeesWagenLijst()
 79.         Dim wagens_serializer As List(Of Wagen) = LeesWagenLijst_Serializer()
 80.  
 81.         Console.WriteLine("Aantal auto's gelezen met xmlTextreader: {0}", wagens.Count)
 82.         For Each Wagen As Wagen In wagens
 83.             Console.WriteLine(Wagen.ToString())
 84.         Next
 85.  
 86.         Console.WriteLine("Aantal auto's gelezen met serializer: {0}", wagens_serializer.Count)
 87.         For Each Wagen As Wagen In wagens_serializer
 88.             Console.WriteLine(Wagen.ToString())
 89.         Next
 90.  
 91.         Console.ReadLine()
 92.     End Sub
 93.  
 94. End Module
 95.  


en ter vervollediging XML document
CODE
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <WagenLijst>
 3.   <Wagen ID="1">
 4.     <Merk>Opel</Merk>
 5.     <Model>Corsa</Model>
 6.     <NrPlaat>1-XXX-XXX</NrPlaat>
 7.     <ChassisNr></ChassisNr>
 8.     <Current>1</Current>
 9.   </Wagen>
 10.   <Wagen ID="2">
 11.     <Merk>Opel</Merk>
 12.     <Model>Kombo</Model>
 13.     <NrPlaat>1-XXX-XXX</NrPlaat>
 14.     <ChassisNr></ChassisNr>
 15.     <Current>0</Current>
 16.   </Wagen>
 17.   <Wagen ID="3">
 18.     <Merk>Ford</Merk>
 19.     <Model>Focus</Model>
 20.     <NrPlaat>XXX-XXX</NrPlaat>
 21.     <ChassisNr></ChassisNr>
 22.     <Current>0</Current>
 23.   </Wagen>
 24. </WagenLijst>


en VB klasses
CODE
 1. Imports System.Xml.Serialization
 2.  
 3. <XmlRoot>
 4. Public Class WagenLijst
 5.     <XmlElement("Wagen")>
 6.     Public Wagens As Wagen()
 7. End Class
 8.  
 9. Public Class Wagen
 10.     <XmlAttribute>
 11.     Public ID As Integer
 12.     Public Merk As String
 13.     Public Model As String
 14.     Public ChassisNr As String
 15.     Public NrPlaat As String
 16.     Public Current As Boolean
 17.  
 18.     Public Overrides Function ToString() As String
 19.         Return String.Format("ID: {0} Merk: {1} Model: {2} ChassisNr: {3} NrPlaat: {4} Current: {5}", ID, Merk, Model, ChassisNr, NrPlaat, Current)
 20.     End Function
 21. End Class


en ik laad het hier maar eens op, het projectje (gewoon vb console project)

Bijlage: fbcff592bbf5007d5cbc025835bdd0ce.zip
Deze tekst werd het laatst bewerkt voor 1.98 % door thekid op zondag 15 juni 2014 om 23:22:06.
"Human beings make life so interesting. Do you know, that in a universe so full of wonders, they have managed to invent boredom." - Death in Hogfather
^ Reactie #4 geschreven door thekid op dinsdag 17 juni 2014 om 20:54:01.
thekid's avatar
Multiviteit: 5273
Moderator
Geholpen?

Ik had trouwens geen problemen om hem toe te voegen, maar in vb.net moet je misschien eerst de volledige XmlTextReader klasse ingeven, op enter drukken en dan de resolve method hulpfunctie gebruiken (die dan de correcte import toevoegt)
Deze tekst werd het laatst bewerkt voor 15.58 % door thekid op dinsdag 17 juni 2014 om 20:54:28.
"Human beings make life so interesting. Do you know, that in a universe so full of wonders, they have managed to invent boredom." - Death in Hogfather
^ Reactie #5 geschreven door Ezio op woensdag 18 juni 2014 om 13:10:30.
Ezio's avatar
Multiviteit: 973
Yep, heeft zeker geholpen, thx!! :D

Vooral dit waren de gouden coderegels:

CODE
 1. Using fs As New FileStream("./WagenLijst.xml", FileMode.Open, FileAccess.Read)


CODE
 1. If (document.NodeType = XmlNodeType.EndElement AndAlso document.Name.Equals("Wagen")) ThenI'm a gamer because I don't have a life... I've chosen to have many
 • Pagina
 • 1 van 1

Snel-antwoordformulier
Toon uitgebreid antwoordformulier Bericht nalezen Bericht plaatsen